Categorie Hernia-behandeling

Hernia-behandeling

Voedsel voor jicht op de benen

Voedingskenmerken van jichtcode We zeggen dat de belangrijkste oorzaak van de ontwikkeling van jicht een hoog niveau van urinezuur in het bloed is, we begrijpen niet helemaal hoe en waarom dit gebeurt. Laten we, om dit proces te begrijpen, de basisbeginselen van de biochemie bekijken.
Lees Verder
Hernia-behandeling

Schooltas en studentengezondheid

Òÿæåëûé ðþêçàê ïîðòèò øêîëüíèêó îñàíêó Ñîâðåìåííîå øêîëüíîå îáðàçîâàíèå íàñûùåíî ðàçíûìè äèñöèïëèíàìè. Ïîýòîìó äåòÿì ïðèõîäèòñÿ íîñèòü â øêîëó î÷åíü ìíîãî êíèã. À íîñÿò îíè èõ, ïðåèìóùåñòâåííî, â ðþêçàêàõ çà ñïèíîé.
Lees Verder
Hernia-behandeling

Inguinale hernia

Wat voor soort arts behandelt hernia van de wervelkolom. In geen geval ga je naar Ekaterinburg, en naar Moskou heeft het Burdenko Research Institute voor chirurgie professionals die in een gek tempo werken, maar er zijn veel complicaties na hen.
Lees Verder