Categorie Navel-

Navel-

Details over navelbreuk bij kinderen

Symptomen en therapeutische maatregelen om de umbilical hernia bij pasgeborenen te elimineren Navelstrenghernia bij pasgeborenen komt vrij vaak voor, wat optreedt onder invloed van verschillende factoren en als gevolg van de anatomische ontwikkeling van de spieren van de voorste buikwand.
Lees Verder
Navel-

Umbilical hernia na chirurgie

Ïîñëåîïåðàöèîííûé ïåðèîä ïîñëå óäàëåíèÿ ïóïî÷íîé ãðûæè Ïîñëå óñïåøíî ïðîâåäåííîé îïåðàöèè ïåðâûé ïåðèîä ðåàáèëèòàöèè çàíèìàåò îò îäíîãî äî äâóõ äíåé.  ýòî âðåìÿ ïàöèåíòó íàçíà÷àåòñÿ ïîñòåëüíûé ðåæèì, êîòîðûé îí ïðîâîäèò â êëèíèêå.
Lees Verder
Navel-

Umbilical Hernia Bandage

De effectiviteit van een verband voor de behandeling van navelstrenghernia Bandage, vertaald uit het Frans, betekent een verband. Een verband wordt gebruikt voor navelbreuk en om de buikholte vast te houden voor en na de zwangerschap, enzovoort.
Lees Verder